Služby

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány
 • zaměření budovy
 • dělení pozemků
 • věcná břemena
 • doplnění katastru o pozemek evidovaný ve zjednodušené evidenci
 • vytyčování hranic pozemků

Inženýrská geodézie

 • polohopisné a výškopisné plány (např. pro projekty staveb)
 • vytyčení prostorové polohy staveb
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí
 • vypracování podélných a příčných profilů terénem
 • výpočet a zobrazení objemů (kubatur)

GIS (geografické informační systémy)

 • zpracování 3D dat do vrstevnicových plánů nebo modelu terénu
 • převod formátů VYK, VFK, DXF, DWG, DGN
 • transformace rastrů
 • vektorizace map a jiných grafických podkladů